1. ЗАРЕДИ!

2. УЧАСТВАЙ!

3. СПЕЧЕЛИ!


 • 12 награди –  брандирани шапки с логото на ТУНИНГ БГ;
 • 5 награди –  двигателно масло с маркатаMegatron – 4 литра;
 • 3 награди – ваучер за автомобилно гориво от бензиностанции ЕКО на стойност 300 лева.


Официални правила за участие в играта


1. Организатор и Изпълнител на играта
Играта “Зареждай от ЕКО и печели награди“ наричана за краткост “Играта”) се провежда на сайта www.tuningcards.bg при следните условия:
Организатор на Играта е “Тунинг Карс” ЕООД, с ЕИК 205156838, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 77, ,  наричано по-долу за краткост „Организатор”.  Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се включват в Играта. Организаторът си запазва правото да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на сайта www.tuningcards.bg и на Facebook страницата на ТУНИНГ БГ с адрес: https://www.facebook.com/tuningbgforum/

2. Механизъм и период на Играта

За да се включи в Играта, всеки участник в рамките на периода на провеждане на Играта трябва да зареди автомобилно гориво с валидна карта за отстъпка-ТУНИНГ БГ в бензиностанции ЕКО на територията на страната на обща стойност не по – малко от 100 лева и съгласно условията в т. 5.

 • Периодът на провеждане на Играта е 01.02.2021 г. – 28.02.2021 г. в 23:59 ч.
 • Печелившите участници ще бъдат оповестени с пост на стената на Facebook страницата на ТУНИНГ БГ: https://www.facebook.com/tuningbgforum/
 • Участието в Играта е обвързано с покупка от страна на участниците.
 • Всеки участник в рамките на периода на провеждане на Играта заредил автомобилно гориво с валидна карта за отстъпка-ТУНИНГ БГ в бензиностанции ЕКО на територията на страната на обща стойност не по – малко от 100 лева и съгласно условията в т. 5, участва с номера на своята карта за отстъпка-ТУНИНГ БГ като изпрати своите данни за участие чрез сайта www.tuningcards.bg – име и фамилия, телефонен номер, електронна поща, номера на картата и адрес на доставка.
 • Всеки участник има право на едно участие.
 • С изпращане на данните си участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила и потвърждава, че отговаря на условията за участие, описани в т. 3.

3. Право на участие
Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години, което изпълни условията, описани в т. 2. В Играта НЕ могат да участват лица, работещи за Организатора и Изпълнителя „Тунинг КАРС ЕООД“, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други неописани в настоящите Официални правила методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата ТУНИНГ БГ във връзка с Играта.

4. Оповестяване на победители става чрез пост във Facebook страницата на ТУНИНГ БГ и сайта на Тунинг Кардс: www.tuningcards.bg, в които са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници.

Facebook страницата на ТУНИНГ БГ се намира на следния адрес: https://www.facebook.com/tuningbgforum/

За да получат наградата си, печелившите участници следва да попълнят формуляра за получаване на наградата в офис на ЕКОНТ или чрез лично предаване в офиса на Тунинг Карс ЕООД в гр. София, бул. Черни връх 77.

Участниците се съгласяват, че предоставянето на личните им данни по горепосочения начин, е необходимо за целите на получаване на полагаемата награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, освен описаните в настоящите Правила.
Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.

5. Награди
В зависимост от oбщата стойност на зареденото автомобилно гориво с валидна карта за отстъпка-ТУНИНГ БГ в бензиностанции ЕКО на територията на страната в рамките на периода на провеждане на Играта, участниците могат да спечелят следните награди:

 • Всеки от участниците, заредили автомобилно гориво на обща стойност не по-малко от 100 лева, но не повече от 149,99 лева в периода на Играта, може да спечели 1 (една) от общо 12–те награди –  брандирани шапки с логото на ТУНИНГ БГ;
 • Всеки от участниците, заредили автомобилно гориво на обща стойност не по-малко от 150 лева, но не повече от 299,99 лева в периода на Играта, може да спечели 1 (една) от общо 5-те награди –  двигателно масло с марката Megatron – 4 литра;
 • Всеки от участниците, заредил автомобилно гориво на обща стойност не по-малко от 300 лева, може да спечели 1 (една) от 3-те награди – ваучер за автомобилно гориво от бензиностанции ЕКО на стойност 300 лева.


Победителите ще бъдат 20 на брой, като ще им се предостави възможността да получат наградата си от офиса на организатора или чрез куриер със заплащане на транспортните разходи за тяхна сметка.

 • Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.


6. Лични данни

Администратор на личните данни, които се събират и обработват при реализирането на Играта е „Тунинг Карс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 77, с ЕИК 205156838. Повече информация, свързана с обработването на лични данни можете да намерите тук.